Nahum Rapoport

השכלה

1962 -1967 תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל עם התמחות באוטומציה וטלה-מכאניקה - המכון
                     הפוליטכני של קישינב.

ניסיון תעסוקתי

ייועץ הנדסי עצמאי בתחום תחנות כוח טורבינות גז, יחידות במחזור משולב ויחידות קו-גנרציה.

נושאים שעסקתי בהם:

•        ייעוץ בנושא פיתוח דגם תעשייתי ויישום מכשיר מהיר חדיש למדידת הרכב גז טבעי בכניסה

         לטורבינת גז, במטרה לשפר יציבות הבעירה ולהעלות אמינות וזמינות אקוויוולנטית של יחידות

         הייצור.

•       הדרכת מהנדסים בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בנושא יחידות ייצור מבוססות

        טורבינות גז במחזור פתוח ובמחזור משולב מסוגים שונים: סילוניות, תעשייתיות  מגדלים שונים,

        מיקרו-טורבינות.

במקביל, החל מ- 2013 משמש כראש תחום טכנולוגיה בחברת בר-דב הנדס וניהול, שעוסקת, בין היתר, בתחום פיקוח על הקמה והכנסה לניצול של תחנות כוח מסוגים שונים וקידום יחידות קו-גנרציה.

במסגרת העבודה עוסק ב:

•        בחירה ותכנון עקרוני של אתרים לתחנות כוח במחזור משולב עתידיות במטרה להכשיר את

         האתרים מבחינה סטטוטורית.

•        מבדק (Auditing) לפני רכישה על תהליכי הקמה והכנסה לפעולה של יחידת מחזור משולב

         תלת-צירית בגאורגיה.

•       יעוץ בהקמת חברה לתפעול ותחזוקה של תחנות כוח עם יחידות מסוג קו-גנרציה.

•        פיקוח הנדסי על הקמה והכנסה לפעולה של תחנות כוח תרמו- סולריות ופוטו-וולטאיות באשלים. 

•       בורר בלתי תלוי בין חברת החשמל לבין יצרני חשמל פרטיים במהלך בדיקות ביצועים של

        יחידות ייצור חשמל חדשות.

•       תכנון רעיוני של מרכזי אנרגיה (ייצור והספקה ביחידות קו-גנרציה של אנרגיה חשמלית,

        מים קרים למיזוג אוויר ומים חמים לצרכים סניטריים).

  • SEEEI Facebook
  • SEEEI Linkedin
  • SEEEI Website

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל